نوشته‌هایی با برچسب "الهی به مستان میخانه ات"

الهي به مستان ميخانه ات الهي به مستان ميخانه ات

به عقل آفرینان دیوانه ات. به میخانه وحدتم راه ده. دل زنده و جان آگاه ده. میی ده که چون ریزیش در سبو. بر آرد سبو از دل آوز هو. از آن می که در دل چو منزل کند. بدن را فروزان تر از دل کند. از آن می که چون چشمت افتد بر آن. توانی در آن دید حق را عیان. از آن می که گر عکسش افتد به باغ. کند غنچه را گوهر شب چراغ. از آن می که گر عکسش افتد بجان. توانی بجان دید حق را عیان. از آن می که گر شب ببیند بخواب. چو روز از دلش سر زند آفتاب. میی صاف ز آلودگی بشر. مبدل به خیر اندرو جمله شر. می معنی افروز و صورت گداز. میی گشته مجنون راز و نیاز. میی از منی و تویی گشته پا

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه